Saturday, October 6, 2018


加點台灣的綠茶粉
好吃啊!

Monday, October 1, 2018


一早喝了昨天剩下的蓮藕湯
不夠
又再煲,換成佛手瓜
回來才一星期,花生眉豆腰果各4両已用完
晚餐本來打算外賣
茶餐廳電話無人接 (是日假期),再煮雞飯

Friday, September 28, 2018

一隻雞


一隻雞
分別煮了兩次湯
兩次飯
和一次麵

Tuesday, September 25, 2018

Sunday, August 12, 2018

Saturday, August 11, 2018

Thursday, August 9, 2018